મોઢ વણીક પરિવારની દિકરી પ્રીયા મયુરભાઇ શાહ રાજકોટ. ૧૦.મા ધોરણ મા ૮૭.૫% અને ૯૮.૫ PR..સાથે પાસ થયેલ છે.. અભીનંદન સાથે શુભેચ્છા. મયુરભાઇ શાહ. રાજકોટ શહેર કોગ્રેશ સમિતી તેમજ વોર્ડ. # ૨.ના ઉપ પ્રમુખ છે.

Related Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *