ગાયનું છાણ બની શકે છે, આજીવિકાનું સાધન

ગાયનું છાણ બની શકે છે, આજીવિકાનું સાધન

 ખૂબ જ સામાન્ય અને કોઈ પણ જાતની કિંમત ચૂકવ્યા વિના સહેલાથી મળી રહેતા ગાયના છાણમાંથી વિવિધ વસ્તુઓ બનાવી સારી એવી આવક ઊભી થઈ શકે છે.... Details